ข่าวประชาสัมพันธ์

18-19 กุมภาพันธ์ 2563 อบรมองค์ประกอบที่ 3 , 4 , 5 คณะครูแกนนำงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสุรพินท์พิทยา ได้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร องค์ประกอบที่ 3 องค์ประกอบที่ 4 องค์ประกอบที่ 5 ระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม 201 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
28-29 มกราคม 2563 อบรมองค์ประกอบที่ 1 , 2 คณะครูแกนนำงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสุรพินท์พิทยา ได้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร องค์ประกอบที่ 1 องค์ประกอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม 201 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
28 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563 โรงเรียนได้รับป้ายพระราชทานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนสุรพินท์พิทยาได้รับป้ายพระราชทานในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ ๑๐ “ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์หนองระเวียง นครราชสีมา ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในวันที่ ๒๘ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมีการถ่ายวิดิโอ การนำเสนอของแต่โรงเรียนที่ผ่านการประเมินในระดับต่างๆด้วย
28 พฤศจิกายน 2562 - 5 ธันวาคม 2562 เข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ ๑๐ “ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์” โรงเรียนสุรพินท์พิทยาได้มีโอกาสเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ ๑๐ “ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์” ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 - วันที่ 5 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์หนองระเวียง นครราชสีมา ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
22 สิงหาคม 2562 ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้ารับฟังการประเมิน และเยี่ยม นิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในวันที่ 9 เดือนกันยายน พ.ศ.2562 เวลา 08.00 น. – 16.30 น. โดยเข้ารับฟังการประเมิน ณ ห้องสวนพฤกษศาสตร์ และ เยี่ยมชมนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์ ณ หอประชุมโรงเรียนสุรพินท์พิทยา
24 กรกฎาคม 2562 ผู้ปกครองนักเรียน เข้าเยี่ยมชมงานสวนพฤกษศาสตร์ ผู้ปกครองและชุมชนมาศึกษาดูงานสวนพฤกษศาสตร์ และบริจาคกล้าไม้ เพื่อนำไปปลูกเพิ่มในพื้นที่ของโรงเรียน ให้มีความร่มรื่น และให้ร่มเงาในโรงเรียนเพิ่มมากขึ้น ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
20 กรกฎาคม 2562 คณะจากประเทศกัมพูชามาศึกษาดูงาน คณะจากประเทศกัมพูชามาศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน การวางแผนการจัดการกิจกรรมในโรงเรียน บริบท ภูมิทัศน์ในโรงเรียน และได้เข้าเยี่ยมชมห้องงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
30-31 พฤษภาคม 2562 ประชุมกลุ่ม ครั้งที่ 1 คณะครูแกนนำงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสุรพินท์พิทยา ได้เข้าร่วมการประชุมกลุ่ม (เตรียมความพร้อม) สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4-5 เมษายน 2562 อบรมสาระที่ 2,3 คณะครูแกนนำงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสุรพินท์พิทยา ได้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตรการบริหารและการจัดการ สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว ประโยชน์แท้แก่มหาชน ระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน 2562 ณ ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
23-24 มีนาคม 2562 อบรมนักเรียน โครงการสวนพฤกษศาสตร์ได้จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาผู้เรียน เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติการ 5 องค์ประกอบงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนสุรพินท์พิทยา
18-22 มีนาคม 2562 อบรมครู โครงการส วนพฤกษศาสตร์ได้จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาบุคลากร เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติการ 5 องค์ประกอบงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ระหว่างวันที่ 18-22 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมดอกลำดวน โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
15-16 มีนาคม 2562 อบรมสาระที่ 1 คณะครูแกนนำงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสุรพินท์พิทยา ได้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตรการบริหารและการจัดการ ธรรมชาติแห่งชีวิต ระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
22 กุมภาพันธ์ 2562 Open House คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ร่วมจัดกิจกรรม Open House ซึ่งได้จัดนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์ โดยมีรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นักเรียนโรงเรียนสุรพินท์พิทยา และนักเรียนโรงเรียนเครือข่าย เยี่ยมชมภายในงาน ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ (โดม) โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
15-16 มกราคม 2562 อบรมองค์ประกอบที่ 1 , 2 คณะครูแกนนำงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสุรพินท์พิทยา ได้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร องค์ประกอบที่ 1 องค์ประกอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 15-16 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม 201 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี