การพัฒนาทักษะการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โดยใช้ทฤษฎีของโซลตาน โคดาย